"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"

Stanovy

KLUB PSOVODOV ZÁCHRANÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hlava 1
Názov a sídlo organizácie

Článok 1

Názov organizácie je: Klub psovodov záchranárov Slovenskej republiky
Sídlom organizácie je: Korzo 10, 010 15 Žilina

Hlava 2

Poslanie, činnosť a ciele organizácie

Článok 1

Klub psovodov záchranárov Slovenskej republiky (ďalej KPZ SR) je v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb. Je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca funkcionárov, cvičiteľov, výcvikárov, pretekárov, záujemcov, adeptov a psovodov so psami pre dosiahnutie spôsobilosti v záchrane pomocou vycvičených záchranárskych psov.

Toto dobrovoľné združenie je otvorenou spoločenskou organizáciou, budovanou na demokratických princípoch, je apolitické, nezávislé na politických stranách a hnutiach.
KPZ SR je samostatný právny subjekt s vlastnými stanovami.

KPZ SR ďalej:
a/ spolupracuje s organizáciami, ktorých cieľom je záchrana ľudského života pri rôznych nehodách a živelných pohromách,
b/ je pripravená na praktické použitie v spojení s ostatnými záchrannými systémami Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
c/ realizuje záujmy členov v rámci Asociácie záchranných systémov a služieb,
d/ realizuje športovú činnosť ako súčasť prípravy pre praktické použitie záchranárskych psov,
e/ zabezpečuje výber a prípravu občanov a mládeže v oblasti záchranárskej činnosti so zameraním na KPZ SR.

Hlava 3

Členstvo, práva a povinnosti člena

Článok 1

Členstvo v KPZ SR je dobrovoľné.

Členom KPZ SR môže byť občan SR, ktorý má záujem o prípravu psa pre použitie v rámci KPZ SR a je ochotný spolupracovať v prípade nasadenia do záchrannej akcie.
Záujemcovia mladší ako 16 rokov potrebujú pre činnosť v KPZ SR písomný súhlas zákonného zástupcu.

Osobám mladším ako 18 rokov je zakázané zúčastňovať sa záchranných akcií.

Článok 2

Riadnym členom KPZ SR sa môže stať, bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie a vek, každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a v súlade s nimi chce pracovať a podieľať sa na rozvoji KPZ SR.
Členstvo v KPZ SR vzniká na základe písomnej prihlášky za člena a zaplatením členského poplatku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz s potvrdením o zaplatení členského príspevku pre príslušný rok.

Čestné členstvo sa udeľuje osobe, ktorá sa zvlášť výrazne zaslúži o rozvoj a napredovanie KPZ SR. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza.

Článok 3

1. Členstvo v KPZ SR môže byť pozastavené rozhodnutím výkonného výboru na dobu maximálne 2 mesiace s možnosťou dovolania sa na výkonný výbor, ak:
a/ si člen neplní povinnosti člena,
b/ je trestne stíhaný,
c/ na žiadosť člena.
Po uplynutí tejto doby zasadne VV KPZ SR a rozhodne o vylúčení alebo zrušení členstva.

2. Členstvo v KPZ SR zaniká:
a/ vystúpením na základe oznámenia člena,
b/ vylúčením pri závažnom neplnení povinností KPZ SR,
c/ vylúčením z dôvodu poškodenie a hanobenia KPZ SR (po prejednaní členskou schôdzou),
d/ nezaplatením členského poplatku,
e/ úmrtím člena,
f/ zánikom organizácie,
g/ vylúčením, ak bol uznaný za vinného z úmyselného trestného činu.
Pri vystúpení, vylúčení alebo zrušení členstva sa príspevky jednotlivcovi nevracajú.

3. Vo všetkých prípadoch ukončenia alebo pozastavenia členstva sú bývalí členovia povinní vrátiť majetok KPZ SR, ktorý majú trvalo alebo krátkodobo v užívaní alebo zverený do opatery.

Článok 4

1. Člen KPZ SR má právo:

a/ byť registrovaný i v ďalších kynologických združeniach, ktoré sa nezaoberajú záchranárskou kynológiou,
b/ byť informovaný o činnosti a hospodárení KPZ SR podávať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti členov KPZ SR prostredníctvom orgánov KPZ SR a odvolávať sa proti rozhodnutiam smerujúcim proti nemu k orgánom KPZ SR,
c/ po dovŕšení 16-teho roku života voliť a hlasovať,
d/ po dovŕšení 18-teho roku života byť volený do funkcií a orgánov KPZ SR,
e/ používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom alebo v úžívaní KPZ SR, za podmienok stanovených KPZ SR a podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje svojim členom,
f/ zúčastňovať sa na športovej činnosti,
g/ reprezentovať KPZ SR na domácich a zahraničných kynologických záchranárskych podujatiach na základe schváleného členskou schôdzou.

Článok 5

Každý člen je povinný:
a/ riadiť sa stanovami KPZ SR,
b/ platiť včas predpísané členské, registračné a iné príspevky a poplatky,
c/ plniť úlohy vyplývajúce z uznesení orgánov KPZ SR,
d/ napomáhať všestrannému rozvoju KPZ SR a presadzovať záujmy KPZ SR.

Hlava 4

Organizačná štruktúra

Článok 1

Činnosť KPZ SR sa uskutočňuje prostredníctvom základných organizačných zložiek.

Článok 2

Členská schôdza: schádza sa pravidelne najmenej 1 krát ročne, zvoláva ju predseda

a/ prerokováva správu o činnosti, hospodárení, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na budúci rok,
b/ rozhoduje o výške členských poplatkov, o zmenách stanov a o čestnom členstve,
c/ členská schôdza prebieha podľa programu, ktorý na návrh predsedu schvália členovia na začiatku členskej schôdze,
d/ členská schôdza prebieha podľa schváleného programu a je oprávnená uznášať sa a voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov KPZ SR. Uznesenie je platné pri súhlase 2/3 prítomných členov.,
e/ člen sa môže nechať zastupovať na členskej schôdzi splnomocneným zástupcom,
f/ členská schôdza volí spomedzi seba predsedu, ktorý zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Volí podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu KPZ SR,
g/ členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach KPZ SR,
h/ rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena KPZ SR,
ch/ predseda sa zodpovedá členskej schôdzi za hospodárenie s majetkom a s finančnými prostriedkami KPZ SR.

Hlava 5

Majetok, hospodárenie a zdroje

Článok 1

Hnuteľný a nehnuteľný majetok KPZ SR slúži k potrebám a záujmom KPZ SR.

Spôsobom hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov KPZ SR.
Zásady hospodárenia:
a/ hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
b/ KPZ SR hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
c/ zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
d/ výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa KPZ SR.
4. Pri zániku o majetku rozhodne členská schôdza.

Hlava 6

Právne postavenie a konanie v mene KPZ SR

Článok 1

KPZ SR má právnu subjektivitu, v jej mene koná predseda a ním poverený zástupca.

Kompetenciu schvaľovať zmeny stanov združenia ako aj k podpísaniu zmlúv a iných písomností je oprávnený predseda a ním menovaný zástupca.

Hlava 7

Zánik KPZ SR

Článok 1

O zániku KPZ SR jej zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik KPZ SR treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Hlava 8

Symbolika KPZ SR

Článok 1

Logo KPZ SR v modrom kruhovom páse v hornej polovici biely nápis KLUB PSOVODOV ZÁCHRANÁROV, v dolnej polovici SLOVENSKEJ REPUBLIKY, na bielom pozadí je biely kríž olemovaný pásmi postupne sýtejšej červenej farby. V popredí čierna silueta postavy človeka a psa v postroji otočeného smerom k postave.

Vlajka: vlajka bielej farby, stredom zvislo trikolóra, v strede logo KPZ SR.

Hlava 9

Záverečné ustanovenia

Článok 1

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú aplikované v stanovách, rozhoduje predseda alebo ním poverený zástupca v duchu zásad stanov po schválení členskou schôdzou.

Ak v období medzi voľbami členov orgánov KPZ SR vznikne potreba doplnenia novými členmi, ich voľbu možno nahradiť kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu.
KPZ SR zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 70%-nou väčšinou hlasov všetkých členov prítomných na členskej schôdzi.

Podporili nás Blueweb - web stránky Erb meta Žilina Psovodi záchranári Žilina Horská záchranná služba Rádioamatérska tiesňová linka Vetranie DM Line-ing